Základním zákonem, který řeší teplotu na pracovišti, je § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zde jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Konkrétně se zde uvádí, že povinností zaměstnavatele je zajistit, aby pracovní podmínky odpovídaly BOZP a hygienickým požadavkům. Pracoviště by mělo mít stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou. Klíčovým je pak § 6 a § 7 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, související se zátěží chladem. Související povinnosti, týkající se poskytování ochranných nápojů, jsou uvedeny ještě v § 8 stejného zákona. Minimální teplota na pracovišti se hodnotí podle zátěže lidského organismu chladem. Bližší požadavky jsou uvedeny níže. Toto je tabulka č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zaměstnavatel musí podle ní zařadit každého zaměstnance do příslušné pracovní…

Číst více

Na členské schůzi konané dne 17. 10. 2023 byli do výboru základní odborové organizace OSPKOP v Národním muzeu zvoleni: Petra Bolehovská, Ondřej Crhák, Martin Jelínek, Vladimíra Lewingerová, Kryštof Vanča a Daniela Záveská. Předsedou byl zvolen Pavel Titz. Výbor se následně usnesl na ustanovující schůzi na následujícím rozdělení funkcí a odpovědností: Ondřej Crhák – místopředsedaKryštof Vanča – místopředseda Petra Bolehovská – hospodářkaMartin Jelínek – tajemník

Dne 17. 10. 2023 se členská schůze jako nejvyšší orgán naší organizace jednohlasně usnesl na vyjádření podpory stávkujícím vysokým školám. Text usnesení: Základní odborová organizace OSPKOP v Národním muzeu vyjadřuje jednoznačnou podporu požadavkům stávkujících a zároveň varuje, že situace v kultuře je velmi obdobná.  V Národní muzeu pracuje celá řada absolventů a absolventek humanitních oborů. Mnoho z nás prošlo studiem na filozofických fakultách a naše sounáležitost je tak zcela přirozeným projevem solidarity. Uvědomujeme si kritickou situaci, která panuje nejen v humanitních oborech, ale v celém vysokém školství. Situace v resortu kultury se v mnohém podobá. Chronické podfinancování a nezájem vládních politiků dovršený konsolidačním balíčkem může českou kulturu dovést k utichnutí. Bez vzdělání není kultura a bez kultury není vzdělání.

Unie orchestrálních hudebníků ČR spouští novou kampaň s názvem Nenechme kulturu utichnout! Iniciativa je reakcí na vládní škrty v rámci tzv. konsolidačního balíčku, jenž ovlivní státní rozpočet v roce 2024. Vládní kroky výrazně dopadnou na všechny složky resortu kultury. Jejich realizace bude znamenat výrazné omezení velké části aktivit a služeb pro veřejnost, ale také se významně dotkne sociálního postavení zaměstnanců. Lidé zaměstnaní v kultuře již před těmito kroky patřili k nejhůře placeným skupinám zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě. Tento stav trvá navzdory tomu, že se většinou jedná o vysokoškolsky vzdělané odborníky a odbornice, kteří pracují v muzeích, galeriích, knihovnách. Aktuální situace ohrožuje zejména státní příspěvkové organizace. Škrty mohou výrazně ohrozit jejich chod, protože v některých institucích hrozí hromadné propouštění. Kumulativní dopady různých opatření a zákonných úprav v konsolidačním balíčku ve svém součtu neznamenají snížení objemu na platy jen o 2 %. Důsledky jsou bohužel daleko vyšší. Vláda svými…

Číst více

V reakci na aktuální situaci kolem vládního úsporného balíčku a plánované škrty se Odborová organizace v NM rozhodla vyhlásit stávkovou pohotovost. Připojujeme se tak deklarativní formou ke stávkové pohotovosti již dříve vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů a Odborovým svazem pracovníků kultury a ochrany přírody, jehož jsme součástí. Aktuální krizová situace a připravované vládní kroky představují ohrožení nejenom pro česká muzea, ale pro celý resort kultury. Jako pracovníci jedné z největších paměťových institucí tyto plány důrazně odmítáme! Vládou připravovaná opatření totiž povedou nejen k likvidaci resortu kultury jako celku, ale výrazně se dotknou také vzdělávání a vědy. Instituce jako Národní muzeum sice resortně stojí mimo oblast školství, avšak jsou důležitou součástí komplexního systému vzdělávání. Omezení rozpočtu proto zasáhne nejenom zaměstnance kulturních institucí, ale také veřejnost. Bez finančních prostředků nebude možné připravovat kvalitní výstavy a prezentovat české společnosti její vlastní kulturní dědictví. Bez investic do kultury nebude zase možné toto dědictví uchovávat a chránit.…

Číst více

Ve středu 29. 3. proběhla před Úřadem vlády protestní akce „68 NE!“, kterou organizoval odborový svaz KOVO. Deklarovaným účelem demonstrace bylo postavit se vládnímu plánu zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let.  S obranou nezvyšování důchodového věku plně souzníme a zároveň solidárně podporujeme požadavek na nižší důchodový věk pro zaměstnance v těžkých provozech. Bohužel celá akce díky svému obsahu v podobě pozvaných řečníků poškodila celé odborové hnutí. Důrazně se distancujeme od vystoupení Andreje Babiše (ANO), Kateřiny Konečné (KSČM) a Radima Fialy (SPD). Tito populisté, z nichž někteří jsou ideově blíže fašismu, zneužili odborové akce k vlastnímu prospěchu a deklaraci postojů, které nemají nic společného s požadavky odborů. Tito řečníci byli pozváni jako zástupci parlamentní a neparlamentní opozice, ale být opozicí nestačí. Odbory musí zohledňovat polická a morální kritéria. Andrej Babiš jakožto oligarcha a jeden z největších zneuživatelů pracujících nemá mezi odbory co pohledávat! Odborové hnutí patří k základním prvkům demokratické společnosti a nesmíme jej sami podobnými kroky…

Číst více

Výbor základní odborové organizace OSPKOP v Národním muzeu vyjadřuje podporu akcím „Hodina pravdy“, které jsou plánované na 28. 3. 2023.  Jako zaměstnanci největší paměťově instituce v zemi si uvědomujeme důležitost humanitních oborů a fakult, na kterých jsou vyučovány. Tyto obory důležitě přispívají k rozvoji celé společnosti a jsou nepostradatelnou součástí obecné vzdělanosti. Značná část zaměstnanců Národního muzea jsou absolventem právě humanitních fakult. Odborné výsledky rámci dotčených oborů jsou důležitou součástí naší práce a spolupráce s humanitními fakultami nám poskytuje nové impulsy pro další rozvoj v naší činnosti. Z výše uvedených důvodů považujeme požadavky protestujících na důstojné financování za oprávněné. Web protestní akce: Hodina pravdy – Protest učitelů humanitních a společenskovědních VŠ

Aktuálně byly zakoupeny 2 nové vstupenky do pražské ZOO, které jsou určeny pro celé Národní muzeum. Objednávání a zapůjčování vstupenek zajišťuje Miriam Dundálková – miriam.dundalkova@nm.cz

Od 1.2.2023 vstoupila v platnost nová Dohoda o spolupráci s MKČR na volné vstupy zaměstnanců (Intranet). Nárok na benefit mají zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou. Pracovní poměr musí být na 0,5 úvazku a více a to bez výjimek a zaměstnanec musí být po zkušební době.

Dnes vydáváme Bulletin o naší činnosti v roce 2022. V jeho obsahu naleznete informace k teplotám na pracovišti, zprávu o setkání zaměstnanců s vedením NM, odpovědi náměstka M. Stehlíka na dotazy zaměstnanců, výsledky online ankety mezi odboráři, přehled nových komunikačních kanálů a otevřený dopis ministru kultury M. Baxovi.

10/12